Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Pomoc dla niepełnosprawnych 9 Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie finansowe w postaci: rent, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków i wiele innych. Mogą liczyć także na dofinansowanie do różnego rodzaju zajęć, leków oraz sprzętów dla osób niepełnosprawnych. Jakie są rodzaje pomocy finansowej dla niepełnosprawnych?

Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych – renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy. Nadawana jest z powodu niepełnosprawności, która została nabyta:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych – 500 plus dla osób niepełnosprawnych

500 plus dla osób niepełnosprawnych to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ta pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pomoc finansowa przysługuje osobie niepełnosprawnej, która nie posiada prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, a także, gdy suma tych świadczeń brutto nie przekracza kwoty 1772,08 zł.

Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych – zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc finansowa dla niepełnosprawnych w postaci świadczenia rodzinnego, które jest przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Pomoc finansowa przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych – zasiłek rodzinny

Celem pomocy finansowej w postaci zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Państwo oferuje wiele form wsparcia w postaci pomocy finansowej dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie zawsze jednak refundacje, dofinansowania, zasiłki i inne są w stanie pokryć koszty wiążące się z opieką nad osobą niepełnosprawną. Funda Olandia oferuje pomoc w uzyskaniu wymarzonych przez naszych podopiecznych sprzętów, dodatkowo pomagamy w organizacji zbiórek.