Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych

W 2022 roku wprowadzono wiele korzystnych zmian dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Podniesiono wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększono nakłady na asystentów osób niepełnosprawnych oraz przychody dla pobierających rentę socjalną wciąż aktywnych zawodowych, a także zwiększono dofinansowanie programu resortowego „Opieka wytchnieniowa”.

Inne rodzaje wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne to rodzaj wsparcia finansowego przysługujący osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w 2022 r. do 2119 zł i jest wyższa o 148 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Inne rodzaje wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych

 Od 2022 roku osoby pobierające rentę socjalną, które są wciąż aktywne zawodowo mogą osiągać przychody w wysokości do 130 % przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, renta socjalna podlega tym samym zasadom zawieszenie lub zmniejszenia, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. Zwiększono także nakłady na wsparcie wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami do 610 mln zł. Na program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (SAM!) przeznaczono dodatkowy miliard złotych. SAM! to działania na lata 2022-2024 dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zwiększono także dofinansowanie na program „Opieka wytchnieniowa”. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program ma im zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.