Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych

Home 9 Niepełnosprawność 9 Pomoc dla niepełnosprawnych 9 Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna – cele

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych została wprowadzona w celu:

 • wsparcia osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
 • doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych – środki pomocy

Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym polega na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności powinny udać się w pierwszej kolejności do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodki Pomocy Społecznej przyznają osobom niepełnosprawnym świadczenia pieniężne, np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały oraz świadczenia niepieniężne, np. praca socjalna. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie przyznają różnego rodzaju dofinansowania, np. do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Pomoc społeczna dla niepełnosprawnych – usługa opiekuńcza

Samotna osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, może skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomoc społeczna dla niepełnosprawnych w postaci usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc społeczna niepełnosprawnym – placówki

W ramach systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych funkcjonują także ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Osobie niepełnosprawnej wymagającej całodobowej opieki, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.